Actievoorwaarden Landana Jersey Kaas kleuractie 2020

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Landana Jersey Gouda kleuractie 2020 die wordt georganiseerd door Vandersterre Holland BV, Duitslandweg 9-11, 2411 NT Bodegraven.

Deelname & actie
• Gedurende de campagneperiode worden er verschillende winacties georganiseerd. De deadlines per winactie wordt gecommuniceerd op de website.
• Om deel te nemen aan de winactie dient de deelnemer de instructies te volgen zoals gecommuniceerd op de website.
• De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of andere producten of diensten.
• De winactie geldt niet in combinatie met andere acties of eerder gedane aanbiedingen.
• Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
• Uw gegevens worden alleen voor deze actie opgeslagen.

Prijzenpakket
• De winnaar ontvangt een prijs zoals aangekondigd op de website.

Aansprakelijkheid
• Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op door Vandersterre Holland BV openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Vandersterre worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Vandersterre Holland BV doen ontstaan.
• De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Vandersterre is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.
• Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar.
• Vandersterre Holland BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie.
• Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Landana Jersey Gouda gelden eveneens voor de door Vandersterre Holland BV ingeschakelde derden.
• Houd er rekening mee dat het World Wide Web een openbaar beschikbaar systeem is. Persoonlijke informatie wordt vrijwillig en op eigen risico verstrekt. Vandersterre Holland BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van uw gegevens of voor misbruik door onbevoegde derden.

Garantiebepaling
• Vandersterre Holland BV staat niet garant voor eventuele schade aan de dienst of het product die voortvloeit uit het gebruik of in andere gevallen waarbij de prijswinnaar in het bezit is van de prijs.

Slotbepaling
• Wijzigingen, type- en zetfouten zijn onder voorbehoud.
• Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden.
• Vandersterre Holland BV behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen.
• Over de uitslag van de winactie kan niet worden gecorrespondeerd.
• Vandersterre Holland BV behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie deze winactie op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.
• Vragen en suggesties kunt u richten aan: winactie@LandanaJersey.be